Shahu Nagar Road development 2016

    Shahu Nagar Road development 2016 (PHMC Council Member)
    Development
    Shahu Nagar  September 06,2016
               
    Activity Details:   Organise the road development shubharambh in shahu nagar. PHMC president Laxmi karhadakar, C.O. Amita Dagade-Patil Pesent to this program.PHMC