स्वच्छतेत सातत्य ठेवल्यास यश निश्चित ( PHMC Council Member )
    Posted On January 13,2018              

    स्वच्छतेबाबतच्या उपक्रमांची पाहणी करताना  मनीषा म्हैसकर, लक्ष्मी कऱ्हाडकर, अमिता दगडे, नरेंद्र बिरामणे व इतर     PHMC